19 April 2021

[WAWANCARA] MENTERI Sumber Manusia, Datuk Seri M Saravanan memberi respons dalam satu temu bual berkenaan isu-isu yang dihadapi oleh pekerja asing dan penguatkuasaan undang-undang berkaitan pekerja baru-baru ini.

SOALAN – Apakah tindakan yang telah diambil terhadap majikan yang tidak mematuhi undang-undang dan peraturan? Apa yang telah berlaku kepada aduan yang difailkan?

SARAVANAN – Majikan yang gagal mematuhi mana-mana Akta yang dikuatkuasakan oleh Kementerian Sumber Manusia, khususnya oleh Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia (JTKSM) seperti Akta Kerja 1955 [Akta 265], Akta Majlis Perundingan Gaji Negara 2011 [Akta 732], Akta Standard Minimum Pekerja Akta Perumahan, Penginapan dan Kemudahan Pekerja 1990 [Akta 446], Akta Kanak-Kanak dan Orang Muda (Pekerjaan) 1966 [Akta 350],Akta Agensi Pekerjaan Swasta 1981 [Akta 246] dan semua Peraturan-Peraturan yang dibuat di bawah Akta-Akta tersebut akan dikenakan tindakan pendakwaan atau kompaun bagi kesalahan yang boleh dikompaun.

– Dalam serbuan empat bulan lalu, keadaan asrama syarikat Top Glove dikatakan terdedah dengan penularan wabak Covid-19. Dengan usaha yang dijalankan untuk mengawal pandemik ini, adakah kementerian akan meneruskan penguatkuasaan yang menyasarkan industri atau syarikat lain?

Kementerian ini memberi tumpuan kepada penginapan pekerja, terutamanya semasa pandemik ini, dalam sektor dan subsektor yang tidak mematuhi Akta 446dan Peraturan-Peraturan.

Penguatkuasaan itu adalah ke atas majikan yang mempunyai bilangan pekerja yang besar yang dibimbangi boleh menyebabkan penularan Covid-19 dan penyakit berjangkit lain kerana penginapan sempit, sesak dan tidak bersih.

Kami akan terus memeriksa penginapan pekerja asing di seluruh negara dengan kerjasama agensi pengawal seliaan lain seperti Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) dan pihak berkuasa tempatan terutamanya di sektor perladangan, pembinaan dan pembuatan elektronik.- Caj tinggi yang dikenakan oleh ejen pengambilan adalah satu lagi isu utama. Ramai pekerja asing dipaksa membayar sejumlah wang yang besar sebagai caj ejen sebelum datang ke Malaysia. Apakah langkah-langkah yang diambil untuk melindungi hak pekerja asing?

Secara amnya, agensi pengambilan pekerja swasta di Malaysia dikawal selia di bawah Akta Agensi Pekerjaan Swasta 1981 (Akta 246). Pindaan terbaru yang dibuat terhadap akta itu mula berkuatkuasa mulai 1 Februari 2018. Tujuan utama pindaan itu adalah untuk mengukuhkan undang-undang terutamanya mengenai tindakan penguatkuasaan serta meningkatkan penalti di bawah akta tersebut.

Akta itu telah menyebut dengan jelas dalam Jadual Pertama bahawa bayaran penempatan pekerja bukan warganegara yang akan diambil bekerja di Malaysia, tidak boleh lebih daripada satu bulan daripada gaji asas untuk bulan pertama.

Akta tersebut juga memperuntukkan bahawa fi penempatan boleh dikenakan sama ada ke atas majikan atau pekerja bukan warganegara. Walau bagaimanapun, jika bayaran sedemikian telah dibayar oleh majikan, tiada yuran penempatan boleh dituntut daripada pekerja bukan warganegara.

Oleh itu, mana-mana orang yang melanggar itu dan mengenakan atau menerima apa-apa amaun yang lebih besar daripada fi seperti yang dinyatakan di atas,melakukan suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan, boleh didenda tidak melebihi RM50,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 1 tahun, atau kedua-duanya sekali.- Adakah penalti yang dikenakan mencukupi untuk mewujudkan kesedaran dan ketakutan dalam kalangan majikan yang melanggar undang-undang?

Hukuman denda tidak melebihi RM50,000 boleh dikenakan ke atas majikan yang gagal mematuhi mana-mana peruntukan di bawah akta berkaitan yang disebutkan diseragamkan, kecuali Akta Kerja 1955 [Akta 265] yang masih belum dibentangkan di Parlimen dan telah dicadangkan untuk jumlah yang sama, iaitu RM50,000 juga. Buat masa ini, hukuman di bawah Akta 265 adalah denda anda kepada RM10,000.

Denda penalti yang besar adalah untuk memastikan majikan mengambil tindakan yang munasabah untuk mematuhi undang-undang dengan menyediakan gaji yang baik dan kehidupan yang selesa kepada pekerja untuk menghentikan pemerdagangan manusia dan perhambaan moden.

Untuk artikel penuh sila klik, https://www.sinarharian.com.my/article/134250/LAPORAN-KHAS/Hentikan-perhambaan-moden